"மாமியார் இல்லாத வீடு"
#832 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
ஜீவமித்ரன்
#480 4.7(11)
காதல்
அந்த மூன்று நாட்கள்...
#137 5(66)
பெண்மையக் கதைகள்
அப்பா
#758 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
கடாரன்
#827 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
அவனி(ளி)ன் கதை
#353 4.6(21)
பெண்மையக் கதைகள்
சிறகு
#739 3.7(3)
பெண்மையக் கதைகள்
வாசுகி
#661 3.3(6)
பெண்மையக் கதைகள்
நிதர்சனம்
#302 4.8(26)
கற்பனை
நீ நிலா! நான் சிபி!
#923 0(0)
காதல்
நீ நிலா! நான் சிபி!
#925 0(0)
காதல்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்