காலத்தின் கையில் திறமை
#453 5(12)
கற்பனை
திருவிழா
#454 5(12)
சாகசம்
ஜன்னல் நண்பன்
#455 5(12)
சிறார் இலக்கியம்
முக்கனி
#456 5(12)
கற்பனை
பட்டாம்பூச்சியாக மாறிய இளவரசி
#457 4.9(12)
சிறார் இலக்கியம்
நிலைப்பவை
#458 4.8(12)
பெண்மையக் கதைகள்
உலாத்திய உழவனின் உள்ளம்
#460 4.8(12)
உண்மைக் கதைகள்
உடைந்த உள்ளங்கள்
#461 4.8(12)
கற்பனை
தூக்கணாங்குருவி
#462 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
இன்றைக்கு நான்கு கனவுகள்
#464 5(11)
அறிவியல் புனைவு
மெழுகுவர்த்தி
#465 5(11)
மர்மம்
ஆரிராரோ
#466 4.6(12)
திகில்
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
கமலாச்சி
#468 5(11)
கற்பனை