அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
தண்டனை
#474 4.8(11)
கற்பனை
மிருணா ரவி
#475 4.4(12)
பெண்மையக் கதைகள்
கத்தியின்றி ரத்தமின்றி
#476 4.8(11)
த்ரில்லர்
பெண்ணின் இரகசியம்
#477 4.8(11)
பெண்மையக் கதைகள்
செருப்பு தைப்பவரின் மகன்
#478 4.8(11)
அரசியல்
திருத்தக்கசெல்வம்
#479 4.8(11)
மர்மம்
ஜீவமித்ரன்
#480 4.7(11)
காதல்
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
ஈரக்காற்றிலே
#482 4.6(11)
கற்பனை
காயத்ரியின் காதலன்
#483 5(10)
காதல்
புதிய பாதை
#484 5(10)
கற்பனை
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்க்கை ஜன்னல்
#487 5(10)
பயண இலக்கியம்