என்றெமதின்னல்கள் தீர்ந்து பொய்யாகும்
#469 5(11)
பெண்மையக் கதைகள்
மகிழினி
#470 4.9(11)
பெண்மையக் கதைகள்
வாலும் வாளும்
#471 4.9(11)
சிறார் இலக்கியம்
கார்ப்பரேட் கிளாடியேட்டர்
#472 4.4(12)
சாகசம்
அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
தண்டனை
#474 4.8(11)
கற்பனை
மிருணா ரவி
#475 4.4(12)
பெண்மையக் கதைகள்
கத்தியின்றி ரத்தமின்றி
#476 4.8(11)
த்ரில்லர்
பெண்ணின் இரகசியம்
#477 4.8(11)
பெண்மையக் கதைகள்
செருப்பு தைப்பவரின் மகன்
#478 4.8(11)
அரசியல்
திருத்தக்கசெல்வம்
#479 4.8(11)
மர்மம்
ஜீவமித்ரன்
#480 4.7(11)
காதல்
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
ஈரக்காற்றிலே
#482 4.6(11)
கற்பனை