நினைவுச் சுழற்சி
#506 4.6(10)
கற்பனை
உயிர்த் தோழி
#507 4.6(10)
த்ரில்லர்
ஒவ்வொரு நாளும்
#508 5(9)
பயண இலக்கியம்
கடைசி கடிதம்
#509 4.5(10)
உண்மைக் கதைகள்
முடிவில் ஆரம்பம்
#510 5(9)
கற்பனை
மங்களம் வந்தாச்சா?!
#511 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
அமரன்
#513 5(9)
கற்பனை
பப்பி
#514 4.5(10)
பெண்மையக் கதைகள்
துணிவு
#516 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
நிராயுதம்
#517 5(9)
உண்மைக் கதைகள்
சொந்தவீடு
#518 5(9)
உண்மைக் கதைகள்
பைரி
#519 4.9(9)
பெண்மையக் கதைகள்
என் தேவதை பெண்ணே
#520 4.9(9)
காதல்
ஒரு அகதியின் கடிதம்
#521 4.9(9)
சரித்திரக் கதைகள்