ஆடாதாரே கண்ணா
#565 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
முரண் ஏன்? மனமே!
#566 5(7)
காதல்
மன்னன் மகள்
#567 5(7)
காதல்
அவள்
#569 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
குதிரை பொம்மை
#570 5(7)
கற்பனை
அனுமானம்
#571 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
மறக்க முடியுமா
#572 5(7)
காதல்
சீருடை
#573 5(7)
கற்பனை
முடியாத இரவுகள்
#574 5(7)
கற்பனை
அன்பால் இணைந்தோம்
#575 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
கண்களுக்கும் வாசமுண்டு..........
#576 5(7)
காதல்
இளவேனில்
#577 5(7)
காதல்
பிக்பாக்கெட் ஜாக்கிரதை - கா.சு.வேலாயுதன்
#578 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்