பாச வலையில்...
#580 5(7)
கற்பனை
அந்தாதி நீ
#581 4.4(8)
காதல்
அன்பான வேண்டுகோள்
#582 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
யார் கடவுள்
#583 4.9(7)
கற்பனை
கரைந்து போன கனவுகள்
#584 4.9(7)
கற்பனை
புதியவர்
#585 4.9(7)
பயண இலக்கியம்
கதிர்வேலவன்
#586 4.9(7)
பெண்மையக் கதைகள்
விதவை பெண்ணின் வீடு
#587 4.9(7)
உண்மைக் கதைகள்
கிடைத்தும் தொலைந்தவள்!
#588 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
அனாதை
#589 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
கனவு நனவாகிய பொழுதுகள்
#590 4.7(7)
பெண்மையக் கதைகள்
முதல் பா(ர்)வை
#591 4.6(7)
உண்மைக் கதைகள்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#592 4.4(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
உணர்வுகள் -vs- உணர்ச்சிகள்
#593 5(6)
கற்பனை