காயத்ரியின் காதலன்
#483 5(10)
காதல்
புதிய பாதை
#484 5(10)
கற்பனை
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்க்கை ஜன்னல்
#487 5(10)
பயண இலக்கியம்
ஈமச் சடங்கு
#488 5(10)
பெண்மையக் கதைகள்
ஏழை எழுத்தாளரின் ஏக்கம்
#489 5(10)
கற்பனை
காலம் கடந்துவிட்டது
#490 5(10)
கற்பனை
பாச வெறியன்
#491 5(10)
பயண இலக்கியம்
கோடாரி
#492 5(10)
திகில்
விதை
#493 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
மழை தேவதை
#494 5(10)
அறிவியல் புனைவு
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
நம் சமூகம் நம் பொருப்பு
#496 5(10)
த்ரில்லர்
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை