இலைச் சருகுகள்
By Rubeen Praveen in Poetry | Reads: 133 | Likes: 4
அவை காய்ந்த  இலைச் சருகுகள்; வேண்டப்படாதவை. அவற்றால் பயனில்லை. பச்சையம் பழுப்பாகிவிட்டது. தன் சொந்த மரத்தால்&n  Read More...
Published on Jun 28,2020 03:16 AM
உன்னை நீ நேசி!
By Rubeen Praveen in Poetry | Reads: 194 | Likes: 4
நாளும் பழகிய பழையவன் தான். இருந்தும் உன்னை நேசி...  கள்ளன் பதுங்கிய பூதம் தான். இருந்தும் உன்னை நேசி... சகித்திட ம  Read More...
Published on Jun 28,2020 03:19 AM
Just hope for it
By Radhika in Poetry | Reads: 135 | Likes: 4
When everything is dark.                                      And you feel alone When the tears can't stop.                              Read More...
Published on May 23,2020 10:22 AM
கவிதைச் சுடும்!
By Rubeen Praveen in Poetry | Reads: 129 | Likes: 4
உணர்வுகளின்  சீரான வர்ணங்களைத் தூரிகையாய்ச் சொல்தீட்ட  ஓவியமாய் கவிதை. கவிதையின் பிறப்பிடம் உணர்வு - அதில்&  Read More...
Published on Jun 28,2020 03:22 AM
The Secret Lover
By Hammad Ahamad in Romance | Reads: 196 | Likes: 4
The night was all over and the stars were so bright. The moonlight was on my face. I was in a state that was so unknown. There were glitches in my mind and it felt like everything went numb. The edge of the cliff drowned all the reasons and the algorithms were up to nothing. The only questions in my  Read More...
Published on May 4,2020 01:24 PM
Infinitely Simple!
By Rubeen Praveen in General Literary | Reads: 105 | Likes: 4
Isn’t it the trap, in which, we are caught by the thought about beginning and end? More to that, we chase this question in a serious mode. We are always thinking of eternity as an idea that cannot be understood, something immense. But why must it be? What if, instead of all this, you suddenly   Read More...
Published on Jun 28,2020 03:29 AM
Tool, not the rule!
By Rubeen Praveen in General Literary | Reads: 100 | Likes: 4
Language has happened after the understanding of the subject. We all know, yes! But, unfortunately, language has become a thought-trap and, sometimes even, puts us in serious troubles! The tool for the communication has stepped up as the authority of knowledge, somehow, and therefore, the interpreta  Read More...
Published on Jun 28,2020 03:33 AM
FACEBOOK
By S.Abinaya in True Story | Reads: 117 | Likes: 4
Iam unworthy.Iam good for nothing,Iam an idiot,i must have killed myself.i dont understand why i live so far.I did a mistake in my life .Now its been a black dot in my life till today.I dont have any heart.An age where i dont know anything about life.whatever i see,i listen, i assume that this is ha  Read More...
Published on Jul 24,2020 10:08 PM
Separation
By Somreeta Das in General Literary | Reads: 181 | Likes: 4
“The patient is under, Doctor”. Aisha took the scalpel and made a five to eight inch right incision in the abdomen. Mili and a nurse folded the skin and held the retractors. Aisha carefully removed the liver to expose the green gall bladder. She gently pulled it up to the cavity. Mili sw  Read More...
Published on May 12,2020 03:46 AM
ALWAYS BE US!
By Shruti in Poetry | Reads: 181 | Likes: 4
It will always be US! From perfect to zingaat, Dancing on all the songs gracefully or madly! From post worthy to the weirdest, We will be all time dedicated personal photographer of each other! From clothing to major decisions, We will be an advisor for each other! From dosa and chai to momo  Read More...
Published on May 19,2020 01:02 AM
Dust to dust
By Fatima Amin in Poetry | Reads: 290 | Likes: 4
From the street she came a bitzer, quite untame. Ebony ears like the devil's horn, adorn her head; her soul a brownish red. Wild was she, alone and free until one day she was loved by me. And so her fate was set, for thirteen years a family pet. But fate was cruel,and order unkind my beloved one was  Read More...
Published on Jun 10,2020 01:42 PM
MY HEART KNOWS IT ALL!
By Shruti in Poetry | Reads: 161 | Likes: 4
My heart knows, You will be my guiding light, when sun and moon and stars will fade. You will be the trumpet star in my winning parade. You will be my motivating sunlight and when needed, my peaceful shade. You will serve my favorite food, when I am sad. You are the only one I can count on for  Read More...
Published on May 19,2020 01:11 AM
Dark Room
By Siddhartha Banerjee in Poetry | Reads: 216 | Likes: 4
Tears and a drink, Its all he has but not what he needs ; Still the best coz it stays but never leaves. People change and so there vows, Alone, is a man who always pays ; Is always proven wrong, no matter what he says. Confined with his thoughts, A pillow in a dark room ; Can it help, to save him   Read More...
Published on Jun 19,2020 06:53 PM
Corona virus
By deepal verma in Poetry | Reads: 691 | Likes: 4
Sansar mein aaya hai naya mehmaan lekr virus ka naam  Jabhi toh bich rhe hai lasey har sham  Masahari khaney ki bhook mein tum doobona  Nhi toh avasya ho jayega tumhe corona  Agar tum chahte ho jeena  Toh saaf safaye rakhne se na rona  Bas ek sanitaizer Or mask he to  Read More...
Published on Mar 22,2020 04:24 PM
Just a Love
By Raviraj Mishra in Romance | Reads: 621 | Likes: 4
"Can we have a dinner together ?” was all I could ask.The day of the my so called date started all smooth making me shiver from morning to noon. My heart kept pacing whenever she entered my thought and my heart would stop whenever she left my mind. All day I was at my edge planning, trying, wa  Read More...
Published on Mar 22,2020 04:35 PM