10 Years of Celebrating Indie Authors

Mahesh Naik

Mechanical Engineer, Amateur Astronomer, Trekker, Student of Mahabharata, Shivaji Maharaj
Mechanical Engineer, Amateur Astronomer, Trekker, Student of Mahabharata, Shivaji Maharaj

Achievements

+2 moreView All

कृष्णाख्यान

Books by महेश नाईक

महाभारताची अनेक रहस्ये या कथानकातच दडलेली आहेत. थोडेसे बारकाईने वाचले, एकमेकांशी जोडले तर याचे संदर्भ आपल्याला लागतात व यातील बऱ्याचश्या घटनांभोवती असलेले चमत्काराचे आवरण ग

Read More... Buy Now

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/