உயிர்வாதம்
#97 4.9(93)
அறிவியல் புனைவு
கூழாங்கற்களின் கூட்டுக்காரர்கள்
#415 4.9(15)
கற்பனை
நான் இன்று ஒரு முயலைச் சாப்பிட்டேன்.
#619 5(5)
கற்பனை
அந்த நாட்கள் - பெண்ணகராதி
#543 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
காதலே... காதலே...
#666 5(4)
காதல்
பைரி
#519 4.9(9)
பெண்மையக் கதைகள்
விரல்கள்
#526 4.8(9)
சிறார் இலக்கியம்
பொட்டு
#214 4.8(44)
உண்மைக் கதைகள்
C.K-இன் வீடு
#378 4.8(17)
காதல்
கனவா விதியா
#805 5(2)
கற்பனை
கிழிஞ்ச கதவு
#505 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
அவநம்பிக்கை
#654 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
நினைவு
#550 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
ஜோயல்
#80 5(106)
காதல்