ஜன்னல் நண்பன்
#455 5(12)
சிறார் இலக்கியம்
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
ராணி மாதிரி
#36 5(220)
பெண்மையக் கதைகள்
தந்தை
#794 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
லிஷார்தா.2
#877 5(1)
காதல்
தந்தை
#876 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
பாட்டி வைத்தியம் - அம்பாள் முத்துமணி
#149 4.9(64)
கற்பனை
ஒரு ஆன்மா இரு ஜென்மங்கள்
#674 5(4)
கற்பனை
சுக்கிரன் நீச்சம்
#280 5(28)
நகைச்சுவை
டர்ர்.... புர்ர்....
#352 4.9(20)
நகைச்சுவை
SPRING VILLA
#138 5(66)
கற்பனை
The Valley of Flowers
#177 5(54)
கற்பனை
சிவனம்மா
#706 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
..குவளையினுள் நீர்..
#422 4.7(15)
உண்மைக் கதைகள்