காதல் சாதி(தீ)..
#139 4.9(67)
பெண்மையக் கதைகள்
ஓட்ட டவுசர்
#171 4.8(59)
கற்பனை
ஊஞ்சல்
#178 4.6(58)
அமானுஷ்யம்
ஒரு கிழக்கு ஐரோப்பிய பயணம்
#203 5(45)
பயண இலக்கியம்
பெண்
#190 5(49)
பெண்மையக் கதைகள்
இமையினுள்ளே...
#231 4.8(40)
காதல்
நிழலைத் தொலைத்தவள்....!
#261 4.9(32)
பெண்மையக் கதைகள்
ஹிட்லர் ஓர் கடவுள்
#237 4.9(38)
கற்பனை
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
#168 4.9(58)
பெண்மையக் கதைகள்
அறுபதிலும்...
#224 4.9(41)
காதல்
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
புது வெளிச்சம்
#272 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
கடைசி நாள் BYE BYE
#298 4.9(26)
உண்மைக் கதைகள்