இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்
முடிவில் ஆரம்பம்
#510 5(9)
கற்பனை
"மெய்நிகர் மனிதம்"
#361 5(18)
கற்பனை
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
பெண் என பூமியில் பிறந்து விட்டால்
#218 4.8(43)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்க்கை பயணம்
#354 4.8(20)
கற்பனை
பிரிந்த நாள் வாழ்த்துகள்
#366 4.9(18)
பெண்மையக் கதைகள்
சகுனம் - திருமாமகள்
#173 4.9(57)
உண்மைக் கதைகள்
அன்ன தாதா
#191 4.7(51)
கற்பனை
வஞ்சப்புகழ்ச்சி
#447 4.7(13)
கற்பனை
பட்டாம்பூச்சி
#285 5(27)
பதின்பருவக் கதைகள்
அந்தகாரம்
#208 4.7(46)
த்ரில்லர்
இழை
#365 4.9(18)
மர்மம்
நான் வரட்டுமா
#340 4.9(21)
உண்மைக் கதைகள்