உறவுக்கு கை கொடுப்போம்
#34 4.9(233)
கற்பனை
நெஞ்சு விடு தூது
#35 4.9(222)
காதல்
ராணி மாதிரி
#36 5(220)
பெண்மையக் கதைகள்
சீக்ரெட் ரும்
#37 5(217)
கற்பனை
நான்... நாம்...
#38 4.9(205)
சிறார் இலக்கியம்
காண்
#39 4.9(205)
உண்மைக் கதைகள்
முனியப்பன்-தூய்மைபணியாளர்
#40 4.9(204)
கற்பனை
Jodi Pura
#41 4.9(201)
பயண இலக்கியம்
சொப்பு
#42 5(196)
பெண்மையக் கதைகள்
தனிஒருவன்
#43 5(193)
சாகசம்
பசி
#44 4.9(196)
உண்மைக் கதைகள்
அறம்
#45 4.9(191)
பெண்மையக் கதைகள்
அரக்கன்
#46 4.9(189)
கற்பனை
வைரமணி
#47 4.9(188)
கற்பனை