ஜோயல்
#80 5(106)
காதல்
நாசுக்கு
#55 5(160)
கற்பனை
வாழ்தல் இனிது
#103 4.8(93)
பெண்மையக் கதைகள்
ஜவ்வு மிட்டாய்...
#184 4.9(51)
கற்பனை
மௌனக் குழந்தை
#122 4.8(77)
கற்பனை
சொப்பு
#42 5(196)
பெண்மையக் கதைகள்
பிரிந்த பிறகு
#15 5(583)
புராணம்
தாய்மை
#116 4.8(79)
உண்மைக் கதைகள்
ஆண்டாளு இப்ப நம்மாளு
#59 4.9(149)
பெண்மையக் கதைகள்
பிரிந்த பிறகு 2
#17 5(554)
புராணம்
யாருடா நீங்கல்லாம்?
#243 5(36)
அறிவியல் புனைவு
மேரியின் முத்தம்
#264 4.8(32)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனதிகாரம்
#126 4.9(75)
பெண்மையக் கதைகள்
அணிக்கறி
#217 4.9(43)
உண்மைக் கதைகள்