திமிரு புடிச்சவ
#258 4.8(34)
உண்மைக் கதைகள்
கம்பி மேல் நடக்கும் காதல்
#143 4.9(66)
காதல்
ஒரு கிழக்கு ஐரோப்பிய பயணம்
#203 5(45)
பயண இலக்கியம்
கடமை
#213 4.8(44)
உண்மைக் கதைகள்
ஃபைட்டர்
#144 4.9(65)
உண்மைக் கதைகள்
மெய்யே துணை
#278 4.8(29)
பெண்மையக் கதைகள்
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#130 5(70)
காதல்
ஒரு தலை ராகம்
#145 4.9(65)
காதல்
நீலநிறம்
#210 4.9(44)
உண்மைக் கதைகள்
நேரச் சிதறல்
#373 4.9(17)
உண்மைக் கதைகள்
ஆனந்த யாழ்...
#153 4.8(64)
கற்பனை
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
கத்தரி
#239 4.9(38)
கற்பனை
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர்
#222 4.9(41)
காதல்