வாரணாசி
#657 4.2(5)
கற்பனை
பூங்குழலி காத்திருப்பாள்
#276 4.9(29)
உண்மைக் கதைகள்
திசை தேடும் பறவைகள்
#182 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
எதிர்பாராத வார்த்தை
#108 4.9(83)
உண்மைக் கதைகள்
என் கனவுகளே
#326 4.5(25)
பெண்மையக் கதைகள்
முனியப்பத்தா
#84 4.8(106)
பெண்மையக் கதைகள்
பட்டாம்பூச்சி
#285 5(27)
பதின்பருவக் கதைகள்
காதல் என்பது . . .
#129 4.8(72)
காதல்
மங்கையராய் பிறப்பதற்கே!
#74 4.8(119)
பெண்மையக் கதைகள்
விதை
#104 4.9(89)
கற்பனை
பாலைவன முத்தங்கள்
#154 4.9(63)
காதல்
பிள்ளைக்கும் காசு
#28 5(319)
பெண்மையக் கதைகள்
உலகின் மிகச் சிறிய காதல் கதை
#118 4.9(78)
காதல்