சூல்
#93 4.9(94)
பதின்பருவக் கதைகள்
பேரலல்
#111 4.9(81)
த்ரில்லர்
மங்கையராய் பிறப்பதற்கே!
#74 4.8(119)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆனந்த யாழ்...
#153 4.8(64)
கற்பனை
மனை(ஆ)வி
#90 4.9(101)
பெண்மையக் கதைகள்
மனதின் வேகம்!
#109 4.8(85)
பெண்மையக் கதைகள்
க(வ)னம்
#170 4.9(57)
உண்மைக் கதைகள்
அமுதமெனும் வார்த்தைகள்...
#131 4.9(70)
கற்பனை
அந்த மூன்று நாட்கள்...
#137 5(66)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒரு ரூபாய் இட்லியும், துளி விஷமும்... கா.சு.வேலாயுதன்
#158 4.8(63)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவெல்லாம் நீயே
#133 4.8(72)
பெண்மையக் கதைகள்
சாக்கடையே சந்தனமாய்
#155 4.9(62)
பெண்மையக் கதைகள்
சதுரங்கம்
#81 4.9(107)
கற்பனை
ஊழ் வினை
#175 4.9(56)
கற்பனை