மறக்க முடியுமா
#572 5(7)
காதல்
அமரன்
#513 5(9)
கற்பனை
விதவை பெண்ணின் வீடு
#587 4.9(7)
உண்மைக் கதைகள்
சீருடை
#573 5(7)
கற்பனை
BURGER
#356 5(19)
கற்பனை
கயிறுகள்
#606 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
அன்பால் இணைந்தோம்
#575 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
விதை
#493 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு அகதியின் கடிதம்
#521 4.9(9)
சரித்திரக் கதைகள்
முனிதகு பண்பின்னா...
#675 5(4)
காதல்
மழையில் கண்ணீர்
#436 5(13)
கற்பனை
காலத்தின் கையில் திறமை
#453 5(12)
கற்பனை
தாய்மை
#388 4.7(17)
உண்மைக் கதைகள்
பெண்ணின் இரகசியம்
#477 4.8(11)
பெண்மையக் கதைகள்