முற்பகல் செய்யின்...
#625 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
எதிரிக்கும் உதிரிக்கும் வெடி வைப்போம்....
#304 5(25)
த்ரில்லர்
தாய்ப்பால்
#441 4.9(13)
கற்பனை
முதிர் கன்னி - கன்னித்தாய்
#663 5(4)
காதல்
நீங்காத ரீங்காரம்
#596 5(6)
நகைச்சுவை
சும்மா தானே இருக்கே
#564 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மா எனும் குழந்தை
#374 4.7(18)
நகைச்சுவை
கரைந்து போன கனவுகள்
#584 4.9(7)
கற்பனை
ஓம் சிங்
#553 4.9(8)
அரசியல்
ஆகப் பெரும் தண்டனை
#626 5(5)
கற்பனை
நத்தை
#399 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
பைரி
#519 4.9(9)
பெண்மையக் கதைகள்
ஈரக்காற்றிலே
#482 4.6(11)
கற்பனை
இன்றைக்கு நான்கு கனவுகள்
#464 5(11)
அறிவியல் புனைவு