தடயம்
#371 5(17)
சாகசம்
ஜான்சி ராணி
#439 5(13)
பெண்மையக் கதைகள்
திமிர்
#380 4.8(17)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவு
#550 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
அவநம்பிக்கை
#654 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
பொட்டநாயி
#444 4.9(13)
உண்மைக் கதைகள்
அவளின் ஆசை...
#381 4.6(18)
பெண்மையக் கதைகள்
அனாதை
#589 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
கடக்குட்டி
#432 5(13)
உண்மைக் கதைகள்
சாதா ரணமல்ல சாதரணமல்ல
#411 4.9(15)
கற்பனை
நான் இன்று ஒரு முயலைச் சாப்பிட்டேன்.
#619 5(5)
கற்பனை
அதிசயமா ? அனுக்கிரகமா !
#694 5(3)
கற்பனை
குளிரில் பரவிய வெப்பம்
#622 5(5)
உண்மைக் கதைகள்