ஜீவமித்ரன்
#480 4.7(11)
காதல்
அத்தர் - நாணற்காடன்
#679 5(4)
உண்மைக் கதைகள்
வானம்பாடி பஞ்சாயத்து போர்டு
#556 4.3(9)
கற்பனை
எங்கே(யும்)? இல்லை!
#448 4.7(13)
பதின்பருவக் கதைகள்
காட்டு தீ
#547 5(8)
உண்மைக் கதைகள்
ஓர்மம்
#376 4.9(17)
அறிவியல் புனைவு
கல்யாண சைக்கிள்
#409 5(15)
உண்மைக் கதைகள்
நாணயம் தந்த ஞானம்
#390 4.7(17)
உண்மைக் கதைகள்
தடயம்
#371 5(17)
சாகசம்
ஜான்சி ராணி
#439 5(13)
பெண்மையக் கதைகள்
திமிர்
#380 4.8(17)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவு
#550 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
அவநம்பிக்கை
#654 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
பொட்டநாயி
#444 4.9(13)
உண்மைக் கதைகள்