திருவிழா
#454 5(12)
சாகசம்
மணற் சிற்பங்கள்
#408 5(15)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
செம்பவளம் - கொரியாவில் ஒரு தமிழ் இளவரசி
#426 5(14)
சரித்திரக் கதைகள்
இணைய காதலும்! இணையாத காதலும்!
#369 4.5(19)
காதல்
அப்பத்தாவும் பேத்தியும்
#403 4.8(16)
பெண்மையக் கதைகள்
முத்தம்
#636 5(5)
காதல்
அந்த அழகாக மணம்
#637 5(5)
கற்பனை
செவலை
#638 5(5)
சரித்திரக் கதைகள்
முதலிரவு சுவடு
#682 4.8(4)
உண்மைக் கதைகள்
நம் சமூகம் நம் பொருப்பு
#496 5(10)
த்ரில்லர்
கிழிஞ்ச கதவு
#505 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
கிடைத்தும் தொலைந்தவள்!
#588 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
பாச வலையில்...
#580 5(7)
கற்பனை