நிர்வாணம்
#838 3(2)
கற்பனை
நல்லதோர் வீணை செய்தே..
#612 4.7(6)
சிறார் இலக்கியம்
தலைப்பு:- ராதிகாவின் மூன்றாவது திருமணம்
#650 4.6(5)
கற்பனை
மாடத்து விளக்கு
#291 5(26)
பெண்மையக் கதைகள்
யார் குழந்தை?
#755 5(2)
கற்பனை
தூக்கணாங்குருவி
#462 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
உண்மையான வாரிசு
#428 4.9(14)
பெண்மையக் கதைகள்
குப்பை விஞ்ஞானி
#756 5(2)
பயண இலக்கியம்
டைம் ட்ராவல்...
#664 5(4)
அறிவியல் புனைவு
வெற்றிக் கோப்பை
#539 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
வாக்கு
#597 5(6)
அரசியல்
காதலும் மோதலும்.
#757 5(2)
கற்பனை
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
தரிசனம்
#665 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்