തമിഴ്

மீட்டெழுச்சி
By MURALI BALAJI M C in Poetry | വായിക്കുന്നു: 5,586 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 7
அத்தியாயம் ஒன்று     (மீட்டெழுச்சி) சில வலிகளை, சில வரிகளில், சொல்லி விட முடியாது! அதில் வீழ் - வ - தோ, இல்லை மீள் -   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 04:12 PM
அப்பா எனும் ஆபத்பாந்தவன்
By Gopinath Samikkannu in Poetry | വായിക്കുന്നു: 532 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
அப்பா எனும் ஆபத்பாந்தவன்   அம்மாவுக்கு இணையாக நம் மீது பாசம் வைத்து இருந்தாலும் , என்ன சாபக்கேடோ தெரியவில்லை ,   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 23,2020 03:51 AM
என்னவளே
By Gopinath Samikkannu in Poetry | വായിക്കുന്നു: 620 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
என்னவளே  ஓ தென்றலே  கொஞ்சம் மெதுவாக வீசு  என்னவள் வருகிறாள் …   ஓ மலரே  என்னவளிடம் கடனாக  பெற்றாயோ  உ  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 23,2020 03:54 AM
அது ஒரு கனாக்காலம்
By Gopinath Samikkannu in Poetry | വായിക്കുന്നു: 480 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
அதிகாலை 4 மணி  கோலமிடும் பருவப்பெண்கள்... வீதியெங்கும் வீட்டுத்தோட்டத்தின் மலர்மணம்... காணும் இடமெல்லாம் கண  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 23,2020 04:03 AM
தாய் (Mother)
By Ahamed Hamza in Poetry | വായിക്കുന്നു: 631 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
தாய் தாய் தூங்கி நான் அறியேன் தரணியில் நீ வாழும் வரை அதிகாலை நான் எழுந்தால் அதற்கு முன்பே விழித்திடுவாய்நான் அ  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 23,2020 07:59 AM
நான் (I am)
By Ahamed Hamza in Poetry | വായിക്കുന്നു: 470 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
என் எண்ணத்தில் தோன்றியதோ ஏராளம் அதில் எழுத்தில் வடிக்காதவை தாராளம் ஈற்றில் அச்சேறியது ஏதோ ஒன்றுஎதுகை மோனை இல  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 23,2020 08:01 AM
சிறுகதை: ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை
By Navaratnam Giritharan in General Literary | വായിക്കുന്നു: 370 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
- இச்சிறுகதை ஸ்நேகா பதிப்பகத்தினரால் வெளியிடப்பட்ட 'அமெரிக்கா' தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது. எஸ்.போ மற்றும் இ  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 24,2020 08:14 AM
நான் அறிந்த ரகசியம்
By P.Mathiyalagan in Poetry | വായിക്കുന്നു: 418 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
என்ன கொடுத்தோமோ அதைத் தான் நாம் பெறுகிறோம்   கைவிடப்பட்ட உலகத்துக்கு இப்போது கடவுள் தேவையாய் இருக்கிறா  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 24,2020 07:31 PM
அம்மா
By ??????? ????? in Poetry | വായിക്കുന്നു: 543 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
                                        அம்மா அம்மா என்னை ஈன்றவளே ஆசைதீர கட்டி அணைத்தவளே அப்பா   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 25,2020 07:19 PM
பாற்கடல்
By S.Neelacantan in Poetry | വായിക്കുന്നു: 753 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 2
பாற்கடல் குமரி எஸ். நீலகண்டன்   இப்பொதெல்லாம் பறவைகளின் சப்தம் எப்போதும் தெளிவாய் கேட்கின்றது. சூரிய ஒளிகள் த  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 26,2020 09:56 PM
நாய் படாத பாடு
By Kothai Ravi in Humour & Comedy | വായിക്കുന്നു: 3,857 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 9
நாய் வளர்ப்பவர்கள் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறீர்கள?நமக்கு தான் அது நாய், அவர்களுக்கோ அது செல்லப் பிள்ளை !இருந்து வ  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 27,2020 07:24 PM
தனிமை
By Priya Mahesh in General Literary | വായിക്കുന്നു: 1,810 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
       இன்றும் கனவில் அவன் முகம்.!  எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்தாலும் நினைவில் இருந்து அகல வழியற்று மனம் முழுதும்   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 27,2020 09:24 PM
மூன்று விதமான மனிதர்கள்.
By ??????? ????? in General Literary | വായിക്കുന്നു: 494 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
உலகில் உள்ள மூன்று விதமான மனிதர்கள் 1. வாய்ப் பேச்சாளர்கள்:  இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கள் பார்த்திருப்ப  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 28,2020 04:46 PM
மும்மூர்த்திகளை வாழ்த்துவோம்
By ??????? ????? in Poetry | വായിക്കുന്നു: 377 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
மும்மூர்த்திகளை வாழ்த்துவோம்  முகத்தை மூடி அகத்தில் இருந்தோம் (யாம்)  மூச்சுக் காற்று முடிக்கும் என்றறிந்  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 29,2020 06:38 AM
நீ எங்கே என் அன்பே
By Gopinath Samikkannu in Poetry | വായിക്കുന്നു: 334 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
காத்திருக்கிறேன்  கருப்போ? சிவப்போ?  குட்டையோ? நெட்டையோ?  குண்டோ? ஒல்லியோ?  எனக்காக பிறந்து  எங்கேயோ வாழ்  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 29,2020 11:40 AM