கதவு
#544 5(8)
மர்மம்
ச்சாய்ஸ்
#330 5(22)
கற்பனை
மன்னன் மகள்
#567 5(7)
காதல்
கல்லு
#722 5(3)
கற்பனை
வந்த கீதா அந்த கீதா இல்ல
#769 5(2)
கற்பனை
செம்பவளம் - கொரியாவில் ஒரு தமிழ் இளவரசி
#426 5(14)
சரித்திரக் கதைகள்
தலைவா...
#896 5(1)
அரசியல்
முற்பகல் செய்யின்...
#625 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
தாயை சபித்த நிமிடங்கள்
#433 5(13)
உண்மைக் கதைகள்
கர்வம்
#856 5(1)
சிறார் இலக்கியம்
தூக்கணாங்குருவி
#462 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
மறுபிறவி
#559 4.8(8)
கற்பனை
'You are the Only one here'
#740 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆதிரா
#297 4.9(26)
பெண்மையக் கதைகள்