மடிப் பூக்கள்
#412 4.9(15)
காதல்
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
கதவு
#544 5(8)
மர்மம்
உண்மையான வாரிசு
#428 4.9(14)
பெண்மையக் கதைகள்
ஹிட்லர் ஓர் கடவுள்
#237 4.9(38)
கற்பனை
புரிதல்
#545 4.4(9)
கற்பனை
ஒரு அகதியின் கடிதம்
#521 4.9(9)
சரித்திரக் கதைகள்
திருத்தக்கசெல்வம்
#479 4.8(11)
மர்மம்
முடிவு உன்னோடது
#344 4.8(21)
கற்பனை
காமத்தை தேடியவளின் வாக்குமூலம்
#604 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
பார்எவர்
#814 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்