பூவிதழ் சருகுதே
#407 5(15)
பெண்மையக் கதைகள்
கனவு நனவாகிய பொழுதுகள்
#590 4.7(7)
பெண்மையக் கதைகள்
உலகத்தின் முடிவில் நடக்கும் உரையாடல்கள்
#709 5(3)
அறிவியல் புனைவு
காலம் கடந்துவிட்டது
#490 5(10)
கற்பனை
"மாமியார் இல்லாத வீடு"
#832 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
புரியாது
#245 4.9(36)
கற்பனை
குப்பை விஞ்ஞானி
#756 5(2)
பயண இலக்கியம்
மனிதம் மறவாத மனது
#879 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
சாமி&கோ
#849 5(1)
நகைச்சுவை
நினைவு
#550 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
எதிரிக்கும் உதிரிக்கும் வெடி வைப்போம்....
#304 5(25)
த்ரில்லர்
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
காதல்
#227 5(40)
காதல்