வாலும் வாளும்
#471 4.9(11)
சிறார் இலக்கியம்
ஒரு பெண்ணின் கதை
#627 5(5)
கற்பனை
புருஷ்
#630 5(5)
காதல்
குடும்பத் தலைவன்
#442 4.9(13)
கற்பனை
முடிவில் ஆரம்பம்
#510 5(9)
கற்பனை
அன்பு சூழ் மனது
#662 5(4)
பயண இலக்கியம்
செயல்
#429 4.5(15)
அரசியல்
ஒற்றை இலையின் முத்தம்
#541 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
வைரஸ்
#534 5(8)
காதல்
தாய்மை
#388 4.7(17)
உண்மைக் கதைகள்
உண்மையான வாரிசு
#428 4.9(14)
பெண்மையக் கதைகள்
நிழலைத் தொலைத்தவள்....!
#261 4.9(32)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
இறந்த காலத்தில் நிகழ்
#331 5(22)
சரித்திரக் கதைகள்