புருஷ்
#630 5(5)
காதல்
என் காதல் தேவதையே
#560 4.8(8)
காதல்
ஆகப் பெரும் தண்டனை
#626 5(5)
கற்பனை
இருமனம்
#316 4.9(24)
உண்மைக் கதைகள்
சின்னச் சின்ன கண்ணிலே
#385 5(16)
உண்மைக் கதைகள்
முதன் முதல் பறந்த பறவை
#250 5(34)
உண்மைக் கதைகள்
நிமலனின் ஶ்ரீவள்ளி
#557 4.8(8)
கற்பனை
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
புலிக்குத்தி
#728 4.7(3)
சரித்திரக் கதைகள்
நம்பிக்கை
#774 5(2)
அரசியல்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
உலாத்திய உழவனின் உள்ளம்
#460 4.8(12)
உண்மைக் கதைகள்