நிழலைத் தொலைத்தவள்....!
#261 4.9(32)
பெண்மையக் கதைகள்
கதவு
#544 5(8)
மர்மம்
ஒற்றை இலையின் முத்தம்
#541 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
திருத்தக்கசெல்வம்
#479 4.8(11)
மர்மம்
உண்மையான வாரிசு
#428 4.9(14)
பெண்மையக் கதைகள்
புரிதல்
#545 4.4(9)
கற்பனை
ஹிட்லர் ஓர் கடவுள்
#237 4.9(38)
கற்பனை
தூரத்தில் வீசியெறிந்த பிரம்பு
#799 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு அகதியின் கடிதம்
#521 4.9(9)
சரித்திரக் கதைகள்
பார்எவர்
#814 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
மகிழினி
#470 4.9(11)
பெண்மையக் கதைகள்
முடிவு உன்னோடது
#344 4.8(21)
கற்பனை
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்