சட்டையின் சேட்டை
#760 5(2)
காதல்
நான் யார்?
#504 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
ஊசல்
#431 4.8(14)
மர்மம்
அம்மா என்றுமே அதிசயம் தான்
#421 4.8(15)
பெண்மையக் கதைகள்
முற்பகல் செய்யின்...
#625 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
“சிந்தா நதி”
#540 5(8)
காதல்
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
அரசியல் கதை
#500 4.9(10)
அரசியல்
வினை விதைத்தவன்
#377 4.9(17)
கற்பனை
அந்த அழகாக மணம்
#637 5(5)
கற்பனை
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
வந்த கீதா அந்த கீதா இல்ல
#769 5(2)
கற்பனை