சாமி&கோ
#849 5(1)
நகைச்சுவை
கிடைத்தும் தொலைந்தவள்!
#588 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
தூண்களற்ற மண்டபம்
#696 5(3)
பயண இலக்கியம்
The Valley of Flowers
#177 5(54)
கற்பனை
மடிப் பூக்கள்
#412 4.9(15)
காதல்
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
கல்லறை ஜன்னல்
#829 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
கடைசி நாள் BYE BYE
#298 4.9(26)
உண்மைக் கதைகள்
முடிவில் ஆரம்பம்
#510 5(9)
கற்பனை
யார் குழந்தை?
#755 5(2)
கற்பனை
ஆடாதாரே கண்ணா
#565 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
காதல்... கானல் நீர்!
#228 4.7(42)
கற்பனை
தாய் மண்
#368 4.9(18)
கற்பனை