உங்கள் வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள்

புத்தக விற்பனை மூலம் 100% இலாபத்தைப் பெறுங்கள்


புத்தக விவரங்களை உள்ளிடவும்

:
Number of pages is required.
Number of pages has to be numeric.
Pages should be between 4 to 700.
:
:
:
:
:
:

இது உங்கள் சொந்த புத்தகத்தைக் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலை. ஒரு ஆர்டருக்கான குறைந்தபட்ச பிரதிகள் 20 ஆகும்.

நூலாசிரியருக்கான வருவாய்

MRP needs to be set.
The Set MRP needs to be greater than the Minimum MRP.
The Set MRP needs to be lower than or equal to Rs.
MRP has to be numeric.
The Set USD needs to be greater than the Minimum Price.

குறைந்தபட்ச விற்பனை விலைக்குக் கூடுதலாக விற்பனை விலையை அமைத்து, நீங்கள் எவ்வளவு வருவாய் ஈட்டலாம் என்பதைக் காண 'கணக்கிடு' என்பதை அழுத்தவும்.

இந்தியாவுக்கு
:
:
உலக நாடுகளுக்கு
:
:
ஒரு பிரதிக்கான நூலாசிரியர் வருவாய்
:
:
:
: