Sindu

A writer who loves to write her future
A writer who loves to write her future

Achievements

+5 moreView All

வனமாலி

Books by ஆர் கே நாதன்

" வனமாலி " எனும் பெயர் தாங்கிய இப் புத்தகம் பல மீமிகை கற்பனைக் கதைகளின் தொகுப்பு ஆகும்.

மீமிகை கதைகள் யதார்த்த வாழ்வில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு இருப்பதால் சிறந்த பொ

Read More... Buy Now

ரம்யாமித்ரயும் ஜனமேஜயனும்

Books by ஆர் கே நாதன்

ஹரே கிருஷ்ணா..... புராணக் கற்பனைக் கதைகளைக் கையாளும் புத்தகம் இது. ஒரு புத்தகம் வாசகர்களை சிறிது நேரம் மறக்கச் செய்ய வேண்டும். புராணக் கற்பனையானது வாசகர்களை எப்போதும் நம்ப ம

Read More... Buy Now

fantasia ( experience in real life)

Books by Naseema Begum

•This book fantasia has three chapters : An intro, a fantasy story and a outro

• If you seek for inspiration for future life, then this book is perfect match for you.

•This book contains a magical fantasy story, which is the heart of the book.

• This is a book which stresses the importance of a person's dream and ambition.

• If you are working hard and chasing for your dreams, this book is token of dedic

Read More... Buy Now

MY SIGNATURE

Books by Shreemathi

"My Signature" is an anthology of writings by blooming young writers of this century. Each and every words in it has filled with emotions. Signature defines the person's life along with their impression of foot prints. Each and every writers of this book has a creative mind which motivates us to prove our identity in some way. Let your signature turns into an autograph in future through your own nature ,it's a new created book with only entries made by young g

Read More... Buy Now

"तेरे बिन.."

Books by चेतन

तेरे बिन..मेरी लिखी हुई पहली पुस्तक है जिसके २ मुख्य भाग हैं । पहले भाग में मेरी लिखे कुछ शेर हैं और हर शेर अपने आप में पूरा है । दूसरे भाग में मेरी कुछ कविताएं हैं जो मुख्य रूप से कि

Read More... Buy Now

Heart of Ink

Books by Nisha Krish

About the book- This book is a collection of poems, short stories and a few quotes written by the author. It is a compilation of few of her works beautifully managed inside this book.

Read More... Buy Now

आखिर जरूरत किसकी है

Books by नितिन रुवाली (निष्कर्ष)

आज, मानव जीवन इच्छाओं और स्वार्थी जरूरतों की कभी न खत्म होने वाली दौड़ का हिस्सा है। पितृत्व बच्चों की अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने का केंद्र बन गया है। आज यहां हर कोई अनंत इच्छ

Read More... Buy Now

Blooming moons

Books by Sindu Rajasekar

its a book filled with lots of memories which was loaded from heart to each one of our pen.hope once you read it will be very happy

Read More... Buy Now

Quivering Emotions

Books by Jaya Ganga Nembhani

A famous person once said "Behind every beautiful thing, there's some kind of pain! " So we always have to suffer in order to bring something beautiful to our lives? Not really but you must have also heard "Pain is inevitable" So why waste it! ? Turn your pain into a picture, into a song, or anything you like. Don't repress it let it flow, and THIS BOOK will help you do that. Every story will connect with you and hopefully will take you one step ahead in heali

Read More... Buy Now

ஸ்ரீ வராஹ கல்பம்.

Books by RK நாதன்

இது மீமிகை கற்பனையில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகமாகும்.
பல சிறு சிறு கதைகளின் தொகுப்பாகும்.
சிறந்த பொழுது போக்கு புத்தகமாக இது நிச்சயம் இருக்கும்.
சில கதைகளில் காமம் மேலோங

Read More... Buy Now

நிழலுடன் ஓரு பயணம்

Books by சுப்ரமணி

சிற்பியின் கற்பனை அடிதாங்கி உருவம் கொள்ளும்., ஓவியனின் கற்பனை பல வர்ணங்களை பூசிக் கொள்ளும், வர்ணனையாளரின் கற்பனையோ வார்த்தை விளையாட்டின் ஜாலம் பேசும்... கவிஞனின் கற்பனையோ

Read More... Buy Now

identity

Books by Sindu Shreemathi

Its an anthology with the idea hot from Alice in Wonderland poem by a great english literian and this book contains name poem which describes each one name in form of poem

Read More... Buy Now

moonlight

Books by Sindu & Kirthiga

Its an free anthology where people as co author free to express their thoughts.here the co authors are not just a normal persons with pen but persons who achieves their dream by this pen...nothing much but always will be the best of best in all fields and we provide platform for our pen to express our heart.

Read More... Buy Now

.. अंत ही प्रारंभ है

Books by नितिन रुवाली (निष्कर्ष)

यह पुस्तक आध्यात्मिकता की छाया तले लिखी गई तुकबंदी का संग्रह है। इसके अलावा, ये कविताएँ केवल लेखन कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि आज की पीढ़ी पर भी सवालों की बौछार हैं।

Read More... Buy Now

anticlimax,an eternal love

Books by Shahana Asmi

Sarah is a poor girl. Having lost both of her parents she lives with her Grandma. Being not able to buy anything she likes. She desires to become rich.

This story says, how Sarah moves on with her life and in the end realizes money cannot give her everything.

Read More... Buy Now

open talk with heart

Books by Monigatchaya & Gayathri

Open Talk with Heart is an anthology of writings by blossoming writers. It transpires the identity of the youngsters and reflects the calibre of their artistic work. Apart from that it exhibits their interests and composition in the field of literature.

Read More... Buy Now

இடம் பொருள் காதல்

Books by கவிஞர் பாலா

எங்கள் எழுத்தாளரால் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொற்களில் வெளிப்படுத்தப்படும் கவிதைகள் என்றால் புத்தகம்

Read More... Buy Now

Mails Of Maidens

Books by Shalini Subikshana

Mails of Maidens is an anthology of writings by emerging writers. It illuminates the thoughts of young girls and it proves to be a platform for them to showcase their talents and also to improvise to become better writers and contribute their best to the field of literature and writing.

Read More... Buy Now

SCHOOL MEMORIES

Books by Ajay , Jayasree Jotsana , Anusha

This book is entirely based on our experience on our life during the school days . And we all expressed our memories of those days here happily . Hope this book will make all the readers heart to go back to their school time .

Read More... Buy Now

LETTERS OF LASSIES

Books by Shalini & Subikshana

this book is filled with fragrance of womens in this society and all their emotions are expressed in unique way

Read More... Buy Now

lonely nights

Books by Kalakad Chinna Moorthy

This book is a soul touching book which makes author to feel the present with the people with you in present as your presence,,technology is nothing but want we discovered..so use it with limit to gain the limitless happiness from people surround..

Read More... Buy Now

Love Vibes Everywhere

Books by Shalini


LOVE VIBES EVERYWHERE  is the book of love in which all the co-authors are more dedicative and hard working to make their words live in the hearts of people.  Spreading  love and positivity of the co-authors is the reflection of this book.

Read More... Buy Now

SHADES OF LOVE

Books by Sindu

THIS BOOK SHADES OF LOVE IS A BEAUTIFUL BOOK FOR BEAUTIFUL PEOPLE ...SEARCH BEAUTY FROM HEART NOT FROM EYES...INNER BEAUTY EXCELLENCE IS EXPOSED HERE...

Read More... Buy Now

INK

Books by Pradeep

Ink is a story, which has colours of mixed emotions of a boy. It also shades the self confidence and optimistic nature of the boy. Overall, this book is an energetic booster for those who struggle to achieve something in their life.

Read More... Buy Now

You & Me

Books by Sindu

THIS  BOOK ' YOU & ME' UNMASKING EMOTIONS IS A  BOOK WHICH CONNECTS YOU TO THE REAL LIFE SITUTION WHICH EVERYONE FACES IN HIS/HER LIFE.THIS BOOK IS MIXED UP WITH LOVE,LIFE,SUFFERINGS,EMOTIONS,AND MOTIVATION.HERE ALL THE WORDS ARE CONNCTED WITH HEART AND HAVE A LOOK YOUR MIND WILL BE CONNECTED WITH IT,...NOT EVERYONE HAS TRUE LOVE MEANS LOVE IS ALWAYS TRUE ,PERSONS ARE FAKE HERE..HERE TRUE LOVE AND SUFFERINGS FROM IT IS CLEARLY EXPLAINED HERE

Read More... Buy Now

In Search of Light

By Sindu in Women's Fiction | Reads: 2,773 | Likes: 3

Smitha belongs to a middle class family who lives with her mama and papa ..she resembles herself as an princess ,she has a younger brother too.. they are happy and peacefully living with what they have..   Even during ups and downs Smitha understood the situation and reacts accordingly. Be  Read More...

Published on Oct 6,2022 10:11 PM

Age's Cage _ Battle of a Women

By Sindu in True Story | Reads: 3,096 | Likes: 1

  We are in society  which determines  everyone's behavior with respect of their age. Every one tries to fly Like a bird in this beautiful sky.    It's morning around 6 am sita a girl from brahmin family makes rangaloli , she hears the back voice of mom calling her name..sit  Read More...

Published on Jun 13,2022 01:47 PM

Love Valet

By Sindu in Poetry | Reads: 66 | Likes: 1

Here My love... Presenting Myself as your Valentine gift, Lift your head, Secure my love filled eyes  With a warm hug .. Make your arms surround  Let me round you my sun Like planets round sun.. Be my shrug In times of walk  Be my strength In times of failure  Be my breathe  For the entire life  Read More...

Published on Feb 13,2021 05:54 PM

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/