ஓர்மம்
#376 4.9(17)
அறிவியல் புனைவு
கமலாவின் கதை
#389 5(16)
பெண்மையக் கதைகள்
ரசனைக்கு நான் பொறுப்பு
#631 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
"வா... பெண்ணே!"
#100 4.9(92)
த்ரில்லர்
கர்வம்
#546 5(8)
அறிவியல் புனைவு
வயதுக்கு மரியாதை.
#797 5(2)
கற்பனை
ரோம கரங்கள்
#321 5(23)
கற்பனை
Artham (அர்த்தம்)
#443 4.6(14)
உண்மைக் கதைகள்
சமாதானம்
#632 5(5)
கற்பனை
முடிவேது?
#386 5(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
அவள்
#569 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
முக்கோணி
#617 5(5)
பயண இலக்கியம்
மாடிக்கு வந்த பா(ம்)பு
#711 5(3)
கற்பனை
அரசியல் கதை
#500 4.9(10)
அரசியல்