எனை மாற்றும் காதலே...!!
#347 5(20)
காதல்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்
நிலைப்பவை
#458 4.8(12)
பெண்மையக் கதைகள்
அன்பை விட  சுத்தமானது எது
#800 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
வாக்கு
#597 5(6)
அரசியல்
அவள் விரும்பிய வாழ்க்கை
#13 5(738)
கற்பனை
நானும் என் பேனாவும் - கடைசி நாள்
#211 4.9(44)
கற்பனை
ஈமச் சடங்கு
#488 5(10)
பெண்மையக் கதைகள்
பட்டாளத்துக்காரனின் தர்மம்
#263 5(31)
கற்பனை
இன்னார்க்கு இன்னாரென்று
#599 5(6)
கற்பனை
உண்மையான வாரிசு
#428 4.9(14)
பெண்மையக் கதைகள்
என் முதல் அடி...
#283 4.9(28)
பெண்மையக் கதைகள்
மறுபிறவி
#559 4.8(8)
கற்பனை
முத்தே முத்தம்மா
#305 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்