சகுனம்
#292 5(26)
பெண்மையக் கதைகள்
பெண்ணின் இரகசியம்
#477 4.8(11)
பெண்மையக் கதைகள்
மாயத்தின் நிழலுருக்கள்
#437 5(13)
கற்பனை
லாஸ்ட் போஸ்ட்
#162 5(60)
பெண்மையக் கதைகள்
கோதுமை இட்லி
#533 4.6(9)
பெண்மையக் கதைகள்
கடைசியில் நீயுமா?
#151 5(63)
பதின்பருவக் கதைகள்
மீட் பண்ணலாமா?
#768 5(2)
காதல்
வானமே எல்லை
#253 4.8(35)
சிறார் இலக்கியம்
ஜவ்வு மிட்டாய்...
#184 4.9(51)
கற்பனை
தாயை சபித்த நிமிடங்கள்
#433 5(13)
உண்மைக் கதைகள்
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர்
#222 4.9(41)
காதல்
கடன்
#150 4.9(64)
பெண்மையக் கதைகள்
மாளிகை
#671 5(4)
கற்பனை
குடும்பத் தலைவன்
#442 4.9(13)
கற்பனை