ஒற்றை இலையின் முத்தம்
#541 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
கம்பி மேல் நடக்கும் காதல்
#143 4.9(66)
காதல்
நீங்காத ரீங்காரம்
#596 5(6)
நகைச்சுவை
தூக்கணாங்குருவி
#462 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
பார்வை
#156 5(61)
பெண்மையக் கதைகள்
பித்து
#754 5(2)
கற்பனை
வேசி கதை
#348 4.9(20)
பெண்மையக் கதைகள்
மாடத்து விளக்கு
#291 5(26)
பெண்மையக் கதைகள்
தீட்டுச் சுவடுகள்
#65 4.9(139)
பெண்மையக் கதைகள்
சங்கிலியா.. அட்டியலா..
#212 5(43)
காதல்
சாதா ரணமல்ல சாதரணமல்ல
#411 4.9(15)
கற்பனை
காதல் தேவதை.
#911 5(1)
காதல்
தாய்மை
#135 4.9(68)
பெண்மையக் கதைகள்
குருவாயூர் கேசவன்
#642 5(5)
உண்மைக் கதைகள்