மீச்சிறு கல்
#816 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
புது வருசம் பொறந்தாச்சு
#845 5(1)
நகைச்சுவை
ஊசல்
#846 5(1)
மர்மம்
பொரிக்காரி
#818 4(2)
காதல்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#819 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
செறிவு
#645 4.8(5)
அரசியல்
யுகபுருஷன்
#700 5(3)
கற்பனை
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
பொய்மையும் வாய்மை இடத்து
#701 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
தலைப்பு: மஹிமாவின் காதல்.
#759 5(2)
காதல்
சாமி&கோ
#849 5(1)
நகைச்சுவை
ஒரு பூமர் சொன்ன கதை
#691 4(4)
அறிவியல் புனைவு
தேடல்
#702 5(3)
கற்பனை
ஊரடங்கு ஊடல்
#554 4.9(8)
காதல்