அதிசயப் பிறவி.
#764 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
உலகத்தின் முடிவில் நடக்கும் உரையாடல்கள்
#709 5(3)
அறிவியல் புனைவு
தாலிக்கொடி
#766 5(2)
பயண இலக்கியம்
கடலெங்கும் பாரதி
#710 5(3)
காதல்
பிரபாவாதி..
#868 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் இளவரசன்.
#869 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
மன்னனை வென்றான்
#820 4(2)
கற்பனை
வந்த கீதா அந்த கீதா இல்ல
#769 5(2)
கற்பனை
நீரோடை. . .
#870 5(1)
காதல்
எல்லாம் அவன் செயல்
#771 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
மேகம் படர்ந்த தாஜ்மகாஹால்
#735 4(3)
காதல்
இணைந்தவர்கள்
#921 1(1)
கற்பனை
நடுக்கம்
#810 4.5(2)
கற்பனை
ஒரு கேள்வி!
#920 2(1)
கற்பனை