அவள்
#569 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
துயரங்களுக்குள் சிறு தூறல்
#777 5(2)
கற்பனை
INIMA GIRLS SECURITY ROBO
#704 5(3)
அறிவியல் புனைவு
மனப்பிறழ்வு
#551 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
பெண் என்றும் விசித்திரம்
#753 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
தரிசனம்
#831 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
பிருந்தா தேவி.
#903 5(1)
காதல்
சிநேகமுடன்
#788 5(2)
கற்பனை
முனிதகு பண்பின்னா...
#675 5(4)
காதல்
உலகம் அப்படித்தான்!
#883 5(1)
கற்பனை
கொலை வழக்கு.
#717 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
சுமதியின் காதல்.
#842 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
முதிர் கன்னி - கன்னித்தாய்
#663 5(4)
காதல்
அதிர்ஷ்டம்
#790 5(2)
கற்பனை