அறியாமை
#309 5(24)
பயண இலக்கியம்
முதல் முத்தம்
#310 5(24)
பெண்மையக் கதைகள்
மாணிக்கம்
#232 4.9(39)
உண்மைக் கதைகள்
பருத்திக்கோட்டை
#255 4.7(36)
சரித்திரக் கதைகள்
அரவம்
#176 4.9(55)
உண்மைக் கதைகள்
குருத்ரோஹம்
#318 5(23)
உண்மைக் கதைகள்
நான் யார்?
#504 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
ஊசல்
#431 4.8(14)
மர்மம்
ஒரு துளி கண்ணீர்
#233 5(38)
உண்மைக் கதைகள்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
காதல் சொன்ன கணமே
#312 5(24)
காதல்
நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா
#106 4.9(85)
கற்பனை
SPRING VILLA
#138 5(66)
கற்பனை
கதை எழுதிய திருடன்
#335 5(21)
உண்மைக் கதைகள்