கருகிய ஆன்மா
#367 4.9(18)
அமானுஷ்யம்
பட்டாளத்துக்காரனின் தர்மம்
#263 5(31)
கற்பனை
யானை
#167 4.9(58)
கற்பனை
மனம் எனும் மாயம்
#183 4.9(53)
கற்பனை
நீலநிறம்
#210 4.9(44)
உண்மைக் கதைகள்
மாறியது நெஞ்சம்
#238 4.9(38)
காதல்
இந்த பந்தம் போதும்!
#229 4.8(41)
உண்மைக் கதைகள்
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
பபுள்கம்
#270 4.8(30)
உண்மைக் கதைகள்
முத்தே முத்தம்மா
#305 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
என் முதல் அடி...
#283 4.9(28)
பெண்மையக் கதைகள்
செல்வம்
#284 5(27)
பெண்மையக் கதைகள்
சுடுசொல்
#307 4.9(25)
பெண்மையக் கதைகள்
என் சுவாசக் காற்றே... !
#257 4.7(35)
கற்பனை