மீண்டும் ஒரு முறை
#301 5(25)
காதல்
வாழ்வென்பது கையில்
#172 5(56)
பெண்மையக் கதைகள்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
#206 5(45)
நகைச்சுவை
அவள்(அது) அவன்
#219 4(52)
பெண்மையக் கதைகள்
எனை மாற்றும் காதலே...!!
#347 5(20)
காதல்
வானமே எல்லை
#253 4.8(35)
சிறார் இலக்கியம்
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
எங்கே? எப்படி?
#266 4.6(32)
அறிவியல் புனைவு
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#130 5(70)
காதல்
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
நெருப்பாய் எரியும் மழை
#236 4.9(38)
பெண்மையக் கதைகள்
எவனோ ஒருவன் எழுதுகிறான்
#141 4.9(66)
கற்பனை
மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது!!
#187 4.9(51)
உண்மைக் கதைகள்
Untitled
#185 4.9(51)
காதல்