Join India's Largest Community of Writers & Readers

Dr Suhas

 

Dr. B.R. Suhas is a Skin Specialist Doctor by Profession and a writer by hobby. Collecting and reading books, singing melodiously, traveling, Photography, interest in Indian culture, history, and Philosophy, are his other hobbies. His special interest is in the Sanskrit and story literature of Ancient India. He has written and got published about fifty books in Kannada and English. Puranada Prema kathehgalu, Shringara Shuka kathegalu, Shringara Lahari, Dinakkondu Subhashita, Bhartrihariya mooru shatakaglau, Betalana bedagina kathegalu, Zen Kathegalu, Kiriyara Kathasaritsagara, Chanakyaniti, Bharatala Vanyadhamagalu, Adbhuta Ramayana, Sushrutha, Charmada Kaayilegalu [all these in Kannada] and Immortal sayings [in English, being translations and annotations of collections of Sanskrit sayings called Subhashitas] are some of his popular books. He has also written many articles to many newspapers and magazines in Kannada. He is also very active in social media on the Internet like Face book and Youtube and has his page, group, and channels in them. Those interested in ancient Indian Stories can join his group on Facebook called 'KATHA - Ancient Indian Stories.

Dr. B.R. Suhas resides in Bangalore and is practicing at his Skin Clinic.

qÁ|| ©.Dgï. ¸ÀĺÁ¸ïgÀªÀgÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°è ZÀªÀÄðgÉÆÃUÀvÀdÕ ªÉÊzÀågÁVzÀÄÝ, ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀgÁVzÁÝgÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 NzÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀıÀ® PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ EvÀgÀ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÁVªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, EwºÁ¸À, CzsÁåvÀäUÀ¼À°è EªÀjUÉ §ºÀ¼À M®«zÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀxÁ¸Á»vÀåzÀ°è EªÀjUÉ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ. EzÀĪÀgÉUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¥ÀÄgÁtzÀ ¥ÉæêÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, ±ÀÈAUÁgÀ ±ÀÄPÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, ±ÀÈAUÁgÀ®ºÀj, ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀĨsÁ¶vÀ, ¨sÀvÀÈðºÀjAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ±ÀvÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃvÁ¼À£À ¨ÉqÀV£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ, eóÉ£ï PÀxÉUÀ¼ÀÄ, QjAiÀÄgÀ PÀxÁ¸ÀjvÁìUÀgÀ, ZÁtPÀå¤Ãw, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀ£ÀåzsÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀÄãvÀgÁªÀiÁAiÀÄt, ¸ÀıÀÄævÀ, ZÀªÀÄðzÀ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ, Immortal sayings [DAUÀè ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀĨsÁ¶vÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ], EªÀÅ EªÀgÀ d£À¦æAiÀĪÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. C£ÉÃPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉ¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ, CAvÀeÁð® ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À®Æè §ºÀ¼À QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÁÝgÉ ºÁUÀÆ ¥sÉøï§ÄPï, AiÀÄÆlÆå¨ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CAvÀeÁð® ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀÄl, ¸ÀªÀÄƺÀ ºÁUÀÆ ªÁ»¤UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀxÉUÀ¼À°è D¸ÀPÀÛgÁzÀªÀgÀÄ, EªÀgÀ ¥sÉøï§ÄPï ¸ÀªÀÄƺÀ(UÀÆæ¥ï)ªÁzÀ KATHA-Ancient Indian Stories JA§ ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ.

    qÁ|| ©.Dgï. ¸ÀĺÁ¸ïgÀªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É®¹zÀÄÝ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV ZÀªÀÄðaQvÁì®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 

 

Read More...

ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು

Books by ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಸುಹಾಸ್

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಉಪಭಾಷೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕøತಿಯು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ

Read More... Buy Now

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/