എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും

When I said I love you,  I meant I love your voice, even if you have hoarseness. I meant I love how you laugh, Even how you cry. I meant I love how you sleep. I mea  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
66 1 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
HOW LOVE WORKS
By sumbul in Poetry
You prayed a lot to avoid me You cried a lot bcoz of  me living without me is one of your fav day dreams! you never like me at all but I'm going to be with you fore  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
97 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
Ignorance
Im Just a fluttering kite  trying to  "Touch you"!!!!!!! Youre my only sky and the thread who drives me  from the bottom!!!!!!                         കൂടുതൽ വായിക്കുക...
81 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
Who Im?
गुंतवुनी श्वास माझे प्राण घेशील का ? ( कवितासंग्रह : ओम गण गण लंब  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
47 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
गुंतवुनी श्वास माझे प्राण घेशील का ?
खुळ लावुन,जाऊ नको नाथा ती: खुळ लावुन ,वेड लावून ,खुळ लावुन,जाऊ नक  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
57 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
खुळ लावुन,जाऊ नको नाथा
मैत्री  नातं तन मन एकले  ( माझा मराठी काव्यसंग्रह ओम गण गण लंबोद  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
52 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
मैत्री नातं तन मन एकले
लारी हो       हो हो      हो हो     हो हो      हो     हो हो हो दर्याची    കൂടുതൽ വായിക്കുക...
79 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
लारी
Relationship with you and me is not upto a we sip a cup of coffee!!!! Its upto we slip and sleep together  inside a coffin!!!!!!!             - Jeeva Sudhan  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
78 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
relationship
पाऊस ती: पाऊस गार वारा भेटीचा खेळ यारा  तो : मदहोशी माळ सारा नजर  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
97 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
पाऊस
स्वप्न ह्रर्षावल्या मनानं  एक स्वप्न पाहिलं सळसळती पानं ओली   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
100 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
स्वप्न
I met you in a December morning... Dew drops were there in and out of my eyes... Darkness of uncertainity sowed the seeds of tears in our eyes.. Sun wiped the tears   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
296 4 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
My love is till my last breath
By Chaithannya R in Poetry
மனம் பிரியா துயரை,  பிரிந் தளித்து சென்றாய்...  என்னவள் உன்னுள  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
63 1 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
என்னவள் உன்னுள் தவறில்லை
By sathya in Poetry
चाँद से, सूरज से, सितारों से भी, नदियों से, पर्वतों से, वादियों से   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
114 1 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
खुद से भी
A Limitless Affair I love to keep on falling to become love Magical, sweetest and settling emotion Keep me going like a sacred devotion At some point hazy, at some p  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
112 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
A Limitless Affair
"Will you be my forever ?" Those bournville brown eyes That give me a sugar rush Everytime I look into them Look directly at me As I struggle to make sense Will - y  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
50 0 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
Will you be my Forever
By Sanjana Nandakumar in Poetry