ആംഗലേയം

WHEN GOD SHUTS HIS DOORS ON HUMANS!
By Mamta Sehgal in General Literary | വായിക്കുന്നു: 212 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
CoronaVirus or Covid-19 as it is called. What a havoc this minute virus has created; to the extent that even God has shut doors on us. Along with the closure of airports, schools, colleges, marketplaces, travel or any social events even the Temples, Gurudwaras, Churches, Mosques have barred or instr  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:01 PM
Bruises shine like a cierge and some are fighters
By Kaushiki Ishwar in Poetry | വായിക്കുന്നു: 183 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
I have a lot on my body, Like I have been in a war Like I have stolen my own beauty It petrifies me, Like I can never amend   Every night I fall asleep With the forced hope, That my body will instinctively react to my pain And cure what’s not beauty in their thesaurus.   This feelin  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:03 PM
Mom
By lil berry in General Literary | വായിക്കുന്നു: 248 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
When I was in 9th standard there is this normal question where everyone in the class has a super cool answer and an inspirational story behind that answer.. The question is WHO IS YOUR ROLL MODEL? I never really had a rollmodel.. 'I always had a person who never gives up on me'. she never told me to  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:07 PM
Ata Ullah, the Crippled Boy
By kota varadarajulu raghupathi in True Story | വായിക്കുന്നു: 253 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
Ata Ullah, the Crippled Boy                                                                                കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:08 PM
Quarantine
By Sahil Advani in Poetry | വായിക്കുന്നു: 178 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
All I want to do is breathe in your fragrance, Feel the touch of your skin in place only where I am allowed, And whisper sweet nothings in between your legs...  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:09 PM
Walking on the staicase while routing to the heaven
By Bishakha Dewyani in Supernatural | വായിക്കുന്നു: 390 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
While I say the staicase, means that the different stages in life we pass by. Magic,miracle are not just the words but it does stands in with a meaning. As a meaning it say when the human spirit will fall I will pick it up ,when the decorated fairy will rise ill give them the light of the shinning b  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:12 PM
RESILIENCE- THE CORE LIVING
By Meghna Saraf in General Literary | വായിക്കുന്നു: 312 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 2
Everything happens for a reason. No,am not saying what you are facing is good or should have happened but also it can't be denied that it was meant to happen and that you were supposed to be a part of it. As the time passes by you will realize how everything that is breaking you now, is actually m  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:15 PM
VOID
By Virendra Gupta in Poetry | വായിക്കുന്നു: 204 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
VOID   This beautiful world Without men, without life- Will still be there But with no one to appreciate And sing songs No joy, no celebration and no gods   A time to pause And think Where has this world come to? Due to greed, hatred and lust Of Man Inventing weapons of mass destruction To  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:16 PM
Vibes of Positivity
By Reny D'cruz in Poetry | വായിക്കുന്നു: 2,118 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
Vibes  of Positivity Whacked by a pandemic on a Monday dawn, In the midst of exam mood. Youngsters cheered at early holidays  Cried out kids to see their pals in class. Mothers struggled to find a way to get Along with their lads at home in leisure time. All relaxed in the temperate mo  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:18 PM
You Never Allow Me to Speak
By kota varadarajulu raghupathi in Poetry | വായിക്കുന്നു: 228 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
You Never Allow Me to Speak K.V.Raghupathi drkvraghupathi@gmail.com When I ask you to allow me to speak you never listen. When I speak you never listen. Between me and you is such a gap as wide as the river Godavari. Bridging is a real problem. Human relations are complex, as delicate as gold coated  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:18 PM
Viral Beauty
By Prateek Dubey in General Literary | വായിക്കുന്നു: 2,315 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 3
Adversity blurs everything into nothingness, focusing the attention to the self. Nature has baked this primal response in us for self-preservation. Thankfully, me and my family are safe from the Corona Virus. Therefore, I can indulge in viewing mankind’s fight against this ‘enemy’   കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:21 PM
Love-Once Again
By Sankalp Shrivastava in Romance | വായിക്കുന്നു: 626 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 2
Love; it’s a strange concept to even begin with. As humans, we spend our life looking for someone who evokes a certain emotion in our hearts that no one else could. But what happens when that person leaves you? What happens when you get your heart broken?  I didn’t think I woul  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:25 PM
Take My Hand
By Liji Ann John in General Literary | വായിക്കുന്നു: 182 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
I do not know what you are going through But let me tell you,you do not have to go through this alone. You have the power to rise again and out of the brokeness that has made its way to you, you will pick up the pieces only to rise from the ashes to being strong. Until then, do not lose hope but ple  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:33 PM
Far beyond the Culture
By Reny D'cruz in Poetry | വായിക്കുന്നു: 440 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0
Far Beyond the culture  Powered tongues were speechless Awakening messages were meaningless, Strong arms were simply helpless At the outbreak of the silent war. Multi-languages were one to be General ideas were merely one The knowledge that shared was the same At the episode of the silent war  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:35 PM
Hatching..Matching...Dispatching!
By Satya Sudhir in True Story | വായിക്കുന്നു: 182 | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 1
I have always been proud of my lineage. A majority of my ‘tribe’ belongs to the southern districts of Tamil Nadu — Palayamkottai and Kanyakumari. I can trace my ancestry to a generation of pana yeri nadars ... (people who climbed palm trees for a living). But today’s generati  കൂടുതൽ വായിക്കുക...
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി Mar 22,2020 08:35 PM