கவிதை

மனம் பிரியா துயரை,  பிரிந் தளித்து சென்றாய்...  என்னவள் உன்னுள  மேலும் வாசிக்க...
357 1 பிடித்தமானவை
என்னவள் உன்னுள் தவறில்லை
By sathya in Poetry
चाँद से, सूरज से, सितारों से भी, नदियों से, पर्वतों से, वादियों से   மேலும் வாசிக்க...
391 1 பிடித்தமானவை
खुद से भी
A Limitless Affair I love to keep on falling to become love Magical, sweetest and settling emotion Keep me going like a sacred devotion At some point hazy, at some p  மேலும் வாசிக்க...
304 0 பிடித்தமானவை
A Limitless Affair
"Will you be my forever ?" Those bournville brown eyes That give me a sugar rush Everytime I look into them Look directly at me As I struggle to make sense Will - y  மேலும் வாசிக்க...
287 0 பிடித்தமானவை
Will you be my Forever
By Sanjana Nandakumar in Poetry
प्रीत का अरुण गुलाब यों, मेरे जूड़े में खोंस देना, कपोल-पंखुड़ी रं  மேலும் வாசிக்க...
1,124 86 பிடித்தமானவை
प्रियतमा की आकांक्षा
The eyes betray,The ears under hear,But the heart is the one,which makes you shimmer.The life goes stray,To live and bear,The stony image for one,and the pounding di  மேலும் வாசிக்க...
180 2 பிடித்தமானவை
The rosy picture
Vertical streaks of light flashing at the outer edge of my eye at 70, and despite jokes about "Dimag ki Batti", one visits the friendly opthalmologist. Turns out it   மேலும் வாசிக்க...
168 0 பிடித்தமானவை
An opthalmologist's Valentine
By Suranga Date in Poetry
Transient ligature gnawed my perching reverie, Trenchant overwrought crowded precarious thundery  when your radiant ambience smouldered untouched crevices,  Permea  மேலும் வாசிக்க...
269 1 பிடித்தமானவை
FANATIZED AMORE
By Mohua Chakraborty in Poetry
Let's forsake forever the company of men At the knock of midnight, let's fly from the city And in a deep forest, build a house in a tree To listen to the nymphs all   மேலும் வாசிக்க...
237 0 பிடித்தமானவை
To Love
तेरे चेहरे से नज़रें हटायें भी कैसे कमबख़्त दिल को समझायें भी क  மேலும் வாசிக்க...
334 0 பிடித்தமானவை
तेरे चेहरे से नज़रें हटायें भी कैसे
                                                              English was my tagline, my label, my heading The winding staircase in my  மேலும் வாசிக்க...
232 0 பிடித்தமானவை
In Saint Valentine's Island
SIR KD GREETS HIS VALENTINE First of all I pay my tribute; To the martyred Saint Valentine, Who had sacrificed his precious life With intent to make the love define  மேலும் வாசிக்க...
234 0 பிடித்தமானவை
SIR KD GREETS HIS VALENTINE
The most hyped institution is love! We all give it more than its due, But it favours only a few! Or does it really even favour them, Or are they just happy to be the  மேலும் வாசிக்க...
196 11 பிடித்தமானவை
Love!
It's when I walked away from you that I found... That my love for you is very profound... I do not need you to be around, I do not even need to hear from you, a soun  மேலும் வாசிக்க...
231 9 பிடித்தமானவை
My Love For You!
The wind brings with it... The feel of you around me... Enveloping me, like you would, Your arms when surround me... * The wind brings with it... The scent of you on  மேலும் வாசிக்க...
245 9 பிடித்தமானவை
The Wind Brings With It…!