மறைந்த சூரியனுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம்

By Prijith David in Poetry
| 0 min read | 98 Reads | Likes: 0| Report this story

Copyright Prijith David

Stories you will love

X
Please Wait ...